Hui Siu-Hung (30-11-1948, Hong Kong, China)

Attore (104)