Toshio Furukawa (16-07-1946, Tochigi, Japan)

Attore (95)