Tokue Hanazawa (18-10-1911, Tokyo Prefecture, Japan)

Attore (65)