Jack N. Reddish (02-12-1926, Salt Lake City, Utah, USA)

Assistant Director (3)
First Assistant Director (1)
Producer (2)
Production Manager (1)