Stuart Holmes (10-03-1884, Chicago, Illinois, USA)

Attore (152)