Yoji Tanaka (08-08-1963, Nagano, Japan)

Attore (105)